menu
 
Pólya Tamás – Kapronczai Erika: A vizuális reflexivitás kognitív elméletéhez
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás

 

 1. Tanulmányunkban az angol „reflexive” és „reflexivity” kifejezések különböző formáit és derivátumait használjuk, pl. „reflexív”, „önreflexív” stb., előtaggal vagy anélkül. E változatokat szinonimaként alkalmazzuk, jóllehet e szóhasználat, mint arra a tanulmány lektora rámutatott, nem egészen problémamentes, amennyiben az „önreflexivitás” fogalma filozófiai értelemben, s filmekre alkalmazva is, paradoxont rejt magában. E probléma alaposabb vizsgálatától dolgozatunkban eltekintünk, s maradunk a filmes szakirodalom kissé bizonytalan terminológiájánál. Hasonlóképpen jelezzük, a tanulmányban említett filmekre – a forgalomba hozatal évének megadásán túl – közismert művek esetén a magyar címmel, kevésbé ismertek esetén az eredeti címet is megadva hivatkozunk.
 2. A tanulmány így egyfajta baráti válasz Stőhr Lóránt azon felvetésére, miszerint „(ú)gy látszik, a magyar filmelmélet nem tette igazán magáévá a kognitív megközelítést” (Stőhr 2005).
 3. A rend kedvéért tegyük hozzá, a krétaiakról szóló mondat egy krétai szájából sem paradoxon, ha hamisnak értelmezzük. Ha igaznak próbáljuk értelmezni, akkor az. A „hazug ember paradoxona” ugyanakkor feloldhatatlan paradoxon.
 4. A két kötetről kitűnő áttekintést és számos kiegészítést ad Pethő (2003, különösen 121-224), aki az intermedialitás témaköre felől közelíti meg az „önreflexió poétikáját”.
 5. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egyenesen tagadnunk kellene a rendező koncepció létét, vagy hogy ne utalhatnánk például „Fellini filmjeire”, de filmek egy csoportjának eme megjelölése elsősorban klasszifikációs funkciót tölt be, azaz a szerző neve sokkal inkább egy gyűjtőfogalommá, mint konkrét személy megjelölésévé válik (vö. Foucault 1969). Barthes szavaival élve „a nyelv beszél, nem a szerző” (1968/1996: 51), így félrevezető, s célkitűzésünktől eleve távol eső pusztán a szerző intencióit kutatni, az ő körülményeit, befolyásait fellelni az alkotás szövetében. Az alkotásban nem egy személyiség rögzül, hanem egy emberi állapot, ami soha nem lehet ekvivalens magával az élő személlyel. Ugyanakkor fenntartjuk, hogy a szerző, film esetében az aktívan közreműködők (pl. díszlettervező, zeneszerző) mint adott kor és szokásrendszer gyermekei akaratlanul is közvetíthetnek, s rendszerint közvetítenek is valamilyen kulturális hatást a műben.
 6. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a nyelvi elemekből összeálló jelentés esetleg olyan mezőbe essen, amellyel alkotója nem számolt.
 7. A példa annyiban természetesen sántít, hogy a hagyományos ausztrál bennszülött műalkotások igen ritkán ábrázolnak embereket stilizálatlan formában, testi mivoltukban, rajtuk inkább totemállatokat és prédaállatokat láthatunk.
 8.   Biológiai különbségeink feltehetően túl csekélyek ahhoz, hogy komolyan befolyásolnák a művészi alkotások befogadását.
 9. E következtetésünk természetesen egybecseng a XX. századi irodalmi és filozófiai hermeneutika alapvető tételeivel (l. Gadamer 2003, Grondin 2002).
 10. Az eltérés viszonyítási pontjaiként szolgáló konvenciókat természetesen kisebb nézettségű, nem főárambeli filmek is hordozhatják, az ezektől való eltérés is lehet elidegenítő hatású.
 11. Világos, hogy az a) és b) kategória közti határ nem igazán éles, mert végső soron minden implicit sajátosság explicit vizsgálat vagy gondolkodás tárgyává válhat egy adott kulturális közösségben. A különbség inkább a szokáson alapszik, s az határozza meg, melyek azok az elvárásokat formáló körülmények, amelyeket expliciten kezelnek egy kultúrában (beszélnek, gondolkodnak róluk), s melyek maradnak tipikusan a kollektív tudatosság szintje alatt.
 12. A harmadik (felsorolásunkban első) lehetőséget fentebb tárgyaltuk: amikor egy film a filmkészítési konvenciókat figurázza ki; azt a kulturális konvenciók egy sajátos esetének tekinthetjük, azaz az a) csoporthoz tartozóként.
 13. Gyanítható, hogy az európai néző tapasztalta lassúságérzet kialakulásában az általában lényegesen gyorsabb ritmusú nyugati filmek ismerete, az azok diktálta elvárások is szerepet játszanak, s így e példa az elidegenítő hatások fentebb említett, anti-konvencionalista kategóriájába is besorolható lenne. Mi azonban úgy sejtjük, a film lassú ritmusán inkább egy sajátos – nem feltétlenül tudatos – távol-keleti életszemlélet érezteti a hatását, mintsem a konvenciók kiforgatásának a szándéka.
 14. Természetesen van, amikor egy film éppen a megdöbbentés, felrázás szándékával zökkent ki a zenei aláfestés kiváltotta élményből: gondoljunk itt Tarkovszkij Tükör című filmjének (1975) zárójelenetére, amelyben a nem diegetikus zenének véget vető diegetikus, a bemutatott sorsra visszavetülő gyerekkiáltás éppoly elementárisan megrázó, mint Bach János passiója.
 15. Érdemes például összevetni az Álomfejtés (La Clef des songes, 1927, [kép] 002) és a Józan ész (Le Bon Sens, 1945, [kép] 003) című festményeket. Az első sokkal fogalmibb jellegű, s nagyrészt hiányzik belőle az a képi finomság, amely a másodikat jellemzi (nevezetesen a síkillúzió és térszerűség vizuális paradoxona), s mintha ez utóbbit épp emiatt találnánk esztétikusabbnak. Számos hasonló, az inkább fogalmi és az inkább vizuális paradoxalitást felmutató példát találhatunk Magritte-nál: az első csoportba tartozhatna a Kék test (Le Corps bleu, 1928), a Varázstükör (Le Miroir magique, 1929), Függönypalota (Le Palais des rideaux, 1935), a másodikba a Fekete mágia (La Magic noire, 1934), a Másolni tilos (La Reproduction interdite, 1937), Golconde (1953), hogy csak néhányat említsünk.
 16.  A kognitív erőfeszítés esztétikai jelentőségének gondolata az egyik szerzőnek (P.T.) Tarnay Lászlóval folytatott számos beszélgetésében felmerült korábban is.
 17. Ez az állítás jelen kontextusban értendő, alább még finomítjuk. Látni fogjuk, nem mindegy, hogy a „megdolgoztatás” milyen és hány kognitív szinten történik.
 18. Greenaway filmjéről és esztétikumáról lásd például Tarnay (1998).
 19. Eme perspektívában az esztétikai érték fordított arányosságban áll a film jelentései lehetséges végpontra juttatásának, a filmet magába foglaló kijelentések lehetségességének, az egyértelműségnek. Úgy tűnik, minél inkább redukálhatóbb a film mondanivalója más médiumokra (gondolunk itt különösen a verbális médiumra), az annál kevésbé érdekes és tetsző; a kimerítéssel nem-kívánttá válik az ismételt megnézés élménye, ami ebben az esetben nem tartogathat új mondanivalót a kimeríthetetlenül sokárnyalatú, finomabb megfogalmazásokkal ellentétben.
 20. Az off-beates, a beattől eltérő játék lényege, hogy a zenész nem üti ki a beatet, azaz az elhangzottak ritmusából adódó alaplüktetést, hanem „odébb” teszi (fújja, üti stb.) a hangot, mint a ritmus gépies követéséből következne (ez utóbbira talán a techno- vagy popzene a legjobb példa, de általában a nyugat-európai zene hajlik rá). Az így előálló zene – különösen a modern jazzben – sem nem szabályos, sem nem szabálytalan: ez a fajta rögtönzés egy csak „érezhető”, ám adott szakaszon konkrét valójában észlelhetetlen struktúrához viszonyul.
 21. A hangsúlyeltolódás narratív szinten, elliptikus történetmesélés formájában is megjelenhet. Szép példa erre Tran Anh Hung Az élet csodái című filmjéből a férj és feleség veszekedésjelenete, amely mozgóképszekvenciából maga az esemény középpontja, a veszekedés-jelenet hiányzik, viszont az előzmények (férj otthon várja feleségét, tekintet), s a következmény (lépcsőn lerohanó, síró nő) egyértelmű bizonyossággal gravitálnak az esemény megtörténésének, létének pontjába.
 22. Az egyik szerzőnek (K. E.) Tarnay Lászlóval folytatott beszélgetésében megfogalmazott gondolat.
 23. Ilyen, amikor egy harmonikus vizuális kompozícióban való elhelyezkedés a fabulában betöltött fontosságot tükrözi: például egy háromszög-kompozícióban a fontos szereplő a háromszög felső csúcsán, a mellékszereplők az oldalsó csúcsoknál helyezkednek el (vö. Kuroszava Árnyéklovas bevezető jelenete).
 24. Például Fliegauf Rengetegjében a tartalom és a pusztán vizuális értelemben vett forma (pl. színek, fotózott arcok kizárólagossága, minősége) ugyan összhangban vannak, a vizuális dimenzió kiváltotta dilemma azonban szinte egy lépésben, egyértelmű bizonyossággal feloldható: a képkivágatok szűkössége, redukált tartalma a monoton színvilág mellett első, önmagában vett jelentésével pontosan ismétli azt a jelentést, amely a történet szintjén is elérhető a figurák magukba fordultságának, egymástól való elidegenülésének, saját kereteik áttörési kísérletei kudarcba fulladásának bemutatásával. Ezzel szemben Koreeda Lidércfényénél az egész filmet kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessen a történet szempontjából a képi szimmetriák esetlegesen fogalmivá tehető jelentésének feltárása, a film vizuális szimmetriáinak és aszimmetriáinak a történet szintjén ábrázolt nő-férfi kapcsolat összevetésével történő értelmezése.
 25. Vegyük észre, itt az „off-beat” metafora némileg szűkebb használatáról van szó, mint fentebb. Tágabb értelemben neveztük off-beates jellegűnek, amikor a képi tartalom kezdi elveszteni történetmesélő, narratív funkcióját. Ott az eltolódás figyelembeli, nem ritmusbeli. Az Árnyéklovas említett sajátossága viszont valóban a ritmuson alapul, s a ritmust képező elemeknek a kiszámítható, sematikus rendtől való eltérésén.
 26. Ha a hagyományos filmelméletek felől közelítünk, elgondolásunk – a látszat ellenére – nem annyira Pier Paolo Pasolini ritméma fogalmához áll közel (hisz az az egységek időbeli hosszán alapul, vö. Pasolini 1971), hanem Bódy Gábor sokszintű szemiotikai elméletéhez, amely a „Sor, ismétlés, jelentés” című szövegben fogalmazódik meg talán legvilágosabban (Bódy 1977); annak ellenére, hogy Bódy egyértelműen a montázs szintjéről és az ismétlés jelentésképzéséről beszél.
 27. S valóban, nemigen ismerünk olyan meggyőző érvet, amely megmagyarázná, milyen szelektív előnye lenne a teljes rendszertelenségre hangolt észlelési rendszereknek.
 28. Más kérdés, hogy ez az enyhén szólva reflektálatlan attitűd ugyancsak jellemző a televízió korában: emlékezetes, hogy az 1980-as évek Magyarországán gyűjtés indult a Rabszolgasors című brazil teleregény (Escrava Isaura, 1976, Milton Gonçalves és Herval Rossano) Isaurájának felszabadítása érdekében; de a ma futó tévésorozatok szereplőit is rendszeresen vélik hús-vér embernek a rajongók (a Barátok köztről l. http://origo.hu/szorakozas/teve/20060203baratok.html).
 29. A sztereopszis hiánya nem jelenthet nagy gondot, hiszen a filmezett tér rendszerint túl van a két méteren, ahol a szemek különböző helyzete, a retinális diszparitás szerepe egyre kisebb szerepet játszik a mélységérzet kialakulásában (Cutting és Vishton 1995, Cutting 2005). A sztereolátás hatása ráadásul kiváltható mozgásparallaxiséval, amely a film esetén a kamera mozgásából származik (Rogers és Graham 1984).
 30. Hogy a térérzet kialakulásának mennyire nem lényegtelen tényezőiről van szó, szépen kitűnik például a Daniel Kersten és munkatársai által összeállított, a testek vetett árnyának szerepére vonatkozó bemutatófilmből, l. http://gandalf.psych.umn.edu/~kersten/kersten-lab/shadows.html).
 31. A mozira vagy a filmekre való kulturális kondicionáltság szerepe talán a szüzsé térbeli és időbeli ugrásainak dekódolásához és az észlelteknek a néző „mentális modelljébe” illesztéséhez szükséges. Ugyanakkor e fogalmi szintű képességünk nagy részben egybeeshet elménk ama másik képességével, hogy a mindennapi beszéd (tematikus) térbeli és időbeli csapongását kövesse (hol a múltról, hol a jövőről, hol az ittről, hol a másholról beszélünk). Márpedig valószínű, hogy e képességünk megléte legalább annyira köszönhető biológiai adottságainknak, mint a kultúrának (nevelésnek, tanulásnak).
 32. A figyelmi szint a film vizualitásán belül is igen széles skálán változik. A látó érzékszervünkkel felfogott információk alapvetően és automatikusan környezetünk tárgyainak fogalmi beazonosításához kerülnek felhasználásra. Ezt használják ki az elsősorban történetre építő filmek, ahol a képek a fabula felépítéséhez szükséges információk bemutatásán kívül nem célozzák meg más értékek felmutatását. Például nagyobb kognitív erőfeszítést igényel egy szobabelső totáljában észrevenni az asztalon az almát, mintha a gyümölcs esetleges jelentősége egy bevágott nagyközelivel lenne egyértelműsítve.
 33. Az olvasott szavak minden jelentése aktív az emberi agyban a megpillantástól számított első 200-300 ezredmásodperc alatt (Swinney 1979).
 34. Amely képességünk, köztudottan a szubjektív beállítások alapja, s egyébként főemlős örökségünk része (Tomasello és mktsi 2003).
 35. Csak érdekességként említjük, hogy a hullámzó füvek Vera Chytílová húsz évvel a Medea előtt készült, részben mitikus hangvételű A Paradicsom gyümölcseit esszük (1969) című filmjének zárójelenetének mezejét idézik ([kép] 133a-b), s amelynek egyébként dekorált címfelirata ([kép] 134) is erősen emlékeztet a Medea képként is „olvasható”, grafikus zárófeliratára ([kép] 135).
 36. E beállításra Tarnay László is felhívta a figyelmünket.
 37. E tény érdekes útmutatásul szolgál elméletünk számára, amelyben már érintettünk a biológiai automatizmusokká süllyedt kulturális és környezetbeli meghatározottság kérdését a sajátos keleti világszemléletre utalva. Összefoglalóan a következőt mondhatnánk: ha az alkotói oldalon azonosíthatónak látszik olyan szemléletmód, amely bizonyos filmi struktúrákban csapódik ki, azaz azokban tetten érhető, akkor feltételezhetjük, hogy a vizsgálatunk nagyítója alá vont formai sajátosságok mögött általában a távol-keleti szellemiség sajátszerűsége áll. Gyanítjuk, hogy e filmes építkezési szerkezet létrejövetelét ösztönző kultúr- és környezetspecifikus körülmények vizsgálata elvezethet egy általánosabb elméleti keret kialakításához, s segíthet megmagyarázni más, nem távol-keleti környezet- és kultúrkörben megjelenő, hasonló filmművészeti törekvéseket – még akkor is, ha ez utóbbiak a saját kontextusukban csupán mint kivételes, ritka, a körülményekből közvetlenül nem következő jelenségekként állnak elő. Feltevésünk tehát az, hogy egy-egy film építkezési és fogalmazási módja nem pusztán a filmes hagyományok ismeretének és variálásának függvénye, hanem a különböző kultúrák, szellemiségek, s az ebből fakadó érzékelésbeli különbségek paraméterei mentén is meghatározott.
 38. Jobbító szándékú kommentárjaikért köszönetünket fejezzük ki a Pécsi Tudományegyetem Mozgókép Tanulmányok Központ oktatóinak, illetve Vados Jánosnak és a tanulmány szaklektorának, Füzi Izabellának.

 

 

 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum