menu
 
Pólya Tamás – Kapronczai Erika: A vizuális reflexivitás kognitív elméletéhez
jegyzetek irodalomjegyzék képek szerző linkek nyomtatás

 

 1. Anderson, J. D: (2002): Scene and Surface in the Cinema: Implications for Realism. Cinémas (Cinéma et cognition) 12.2: 61-73.
 2. Blanchot, M. (2005): Az irodalmi tér. (ford. Horváth Gy. és mások) Budapest: Kijárat Kiadó.
 3. Anderson, J. D. (1996): The Reality of Illusion: An Ecological Approach to Cognitive Film Theory. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
 4. Anderson, J. D. & Fisher Anderson, B., szerk. (2005): Moving Image Theory: Ecological Considerations. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
 5. Antonioli, M. (1999): Deleuze et l’histoire de la philosophie. Paris:Klimé.
 6. Arnheim, R. (1985): A film mint művészet. (ford. Boris J.) Budapest: Gondolat.
 7. Bazin, A. (2002): Mi a film? Esszék, tanulmányok. (ford. Ádám P. és mások; szerk. Zalán V.) Budapest: Osiris.
 8. Barthes, R. (1968): A szerző halála. (ford. Kovács S.) In: uő. (1996): 50-55.
 9. Barthes, R. (1971): A műtől a szöveg felé. (ford. Kovács S.) In: uő. (1996): 67-74.
 10. Barthes, R. (1996): A szöveg öröme. (ford. Kovács S.) Budapest: Osiris.
 11. Baudry, J. L. (1974): Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. (ford. A. Williams) Film Quarterly 28.2: 39-47.
 12. Baudry, J. L. (1975/1999): Az apparátus. A valóság érzetének metapszichológiai megközelítése. (ford. Morvay Zs.) Metropolis 3.2: 10-23.
 13. Bettetini, G. (1984): La conversaziona audiovisiva. Milano: Bompiani.
 14. Bódy G. (1977): Sor, ismétlés, jelentés. In: uő. (1996): 65-81.
 15. Bódy G. (1996): Végtelen kép: Bódy Gábor írásai. Budapest: Pesti Szalon.
 16. Casetti, F. (1986): Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore. Milano: Bompiani.
 17. Comolli, J. L. (1977): Technique and ideology: camera, perspective, depth of field.  (ford. D. Matias) In Nichols (1985): 40-57.
 18. Comolli, J. L. & Narboni, J. (1971/2005): Film / Ideológia / Kritika. (ford. Gerencsér P.) Apertúra 2005 tél. (http://apertura.hu/2006/tel/comolli/; 2006. 04. 02.)
 19. Cutting, J. E., & Vishton, P. M.  (1995): Perceiving layout and knowing distances: The interaction, relative potency, and contextual use of different information about depth. In: Epstein & Rogers (1995): 69-117.
 20. Cutting, J. E. (2005): Perceives Scenes in Film and in the World. In: Anderson & Fisher Anderson (2005): 7-27.
 21. Danto, A. C. (1997): Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? (ford. Babarczy E.) Budapest: Atlantisz.
 22. Danto, A. C. (2003): A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia. (ford. Sajó S.) Budapest: Enciklopédia Kiadó.
 23. Donald, M. (2001a): Az emberi gondolkodás eredete. (ford. Kárpáti E.) Budapest: Osiris.
 24. Donald, M. (2001b): A Mind So Rare: The evolution of human consciousness. New York: W.W. Norton.
 25. Earle, W. (1968): Revolt against realism in the films. In: Mast & Cohen (1979): 33-44.
 26. Eisentein, S. M., Pudovkin, V., & Alexandrov, G. V. (1928): Kiáltvány. In: Zalán (1985): 74-77.
 27. Epstein, W. & Rogers, S., szerk. (1995): Handbook of perception and cognition: Vol. 5. Perception of space and motion. San Diego, CA: Academic Press.
 28. Farkas A., szerk. (1997): Vizuális művészetek pszichológiája 2. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.
 29. Festinger, L. (2000): A kognitív disszonancia elmélete. (ford. Berkics M. és Hunyadi A.) Budapest: Osiris.
 30. Foucault, M. (1969). Mi a szerző? (ford. Erős Ferenc) In: uő. (1999): 119-147.
 31. Foucault, M. (1999): Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. (szerk. Sutyák T.) Debrecen: Latin Betűk. 119-147.
 32. Gadamer, H.-G. (2003): Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. (ford. Bonyhai G.) Budapest: Osiris.
 33. Gazzaniga, M., szerk. (1995): The Cognitive Neuroscience. Cambridge, MA: MIT.
 34. Genette, J. (1980): Narrative discourse. New York: Cornell UP.
 35. Genette, J. (1982): Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil.
 36. Gibson, J. J. (1979): The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.
 37. Gonda, J. (2004): Jazzvilág. Budapest: Rózsavölgyi és társa.
 38. Grondin, J. (2002): Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. (ford. Nyírő M.) Budapest: Osiris.
 39. Hall, E. T. (1987): Rejtett dimenziók. (ford. Falvay M.) Budapest: Gondolat.
 40. Henderson (1971): Toward a Non-Bourgeois Camera Style. In: Nichols (1976): 422-438.
 41. Hjelmslev, L. (1943): A jel glosszematikus megközelítése. (ford. Antal L.) In: Szépe és Horányi (1975): 187-216.
 42. Hochberg, J. (1979): Egy és más a festmények mibenlétéről. (ford. Kelemen Á. és Major J.) In: Farkas (1997): 55-83.
 43. Johnson-Laird, P. N. (1987): The mental representation of the meaning of words. Cognition 25, 189-211.
 44. Kapronczai, E. (2005): A (kortárs filmből) kizárt valóság problematikájának bemutatása Fliegauf Benedek: Rengeteg című filmjének részletes elemzésében. OTDK dolgozat, XXVII. OTDK, Társadalomtudományi Szekció, Filmtudományi Alszekció.
 45. Kersten, D., Mamassian, P. & Knill, D. C. (1997): Moving cast shadows induce apparent motion in depth. Perception 26.2: 171-92.
 46. Kosslyn, S. M. (1994): Image and Brain. Cambridge, MA: MIT Press.
 47. Kracauer, S. (1964): A film elmélete. A fizikai valóság feltárása. (ford. Fenyő I.) Budapest: Filmtudományi Intézet.
 48. Kulesov, L. V. (1925): A montázs, mint a filmművészet alapja In: Zalán (1985): 52-58.
 49. Livingstone, M. (2002): Vision and Art: The Biology of Seeing. New York: Harry N. Abrams.
 50. Marr, D. (1982): Vision. San Francisco: W.H. Freeman.
 51. Mast, G. & Cohen, M., szerk. (1979): Film theory and criticism. New York–Oxford: Oxford University Press.
 52. Miklós P., szerk. (1994): Kapujanincs átjáró: Kínai csan-buddhista példázatok. (ford. Miklós P.) Budapest: Helikon.
 53. Nichols, B., szerk. (1976): Movies and Methods, Vol. I. Berkeley: University of California Press.
 54. Nichols, B., szerk. (1985): Movies and Methods, Vol. II. Berkeley: University of California Press.
 55. Pascoe, D. (1997): Peter Greenaway. Museums and Moving Images. London: Reaktion Books.
 56. Pasolini, P. P. (1971): Il Rema. In: uő. (1972): 289-292.
 57. Pasolini, P. P. (1972): Empirismo eretico. Garzanti.
 58. Passingham, R. E. & Toni I. (2001): Contrasting the Dorsal and Ventral Visual Systems: Guidance of Movement versus Decision Making NeuroImage 14: 125-131.
 59. Pethő, Á. (2003): Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája. Csíkszereda: Pro-Print.
 60. Pick, H. & Acredolo, L, szerk. (1983): Spatial Orientation: Theory, Research and Application. New York: Plenum.
 61. Polányi, M. (1970): Mi a festmény? (ford. Újlaki G.) In: uő. (1992): 202-218.
 62. Polányi, M. (1992): Filozófiai írások II. (ford. Beck L. és msk.) Budapest: Atlantisz.
 63. Pólya T. (2005): On the appreciation of films. Előadás a VIII. Erdélyi Filmtudományi Konferencián, Kolozsvár, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2005. május 24-25.
 64. Ramachandran, V. S. & Hirstein, W. (1999): The Science of Art: A neurological theory of aesthetic experience. Journal of Consciousness Studies 6.6/7: 15-51.
 65. Rensink, R. A. (2000): When Good Observers Go Bad: Change Blindness, Inattentional Blindness, and Visual Experience. Psyche 6.09, August 2000 (http://psyche.cs.monash.edu.au/v6/psyche-6-09-rensink.html; 2006. 02. 05.)
 66. Rogers, B. J. & Graham, M. E. (1984): Aftereffects from motion parallax and stereoscopic depth: Similarities and interactions. In: Spillmann & Wooten (1984): 603-619.
 67. Ruby, J. (1982): Ethnography as trompe l'oeil: film and anthropology. In: uő. (1982): 121-132.
 68. Ruby, J., szerk. (1982): A Crack in the Mirror: Reflexive Perspectives in Anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 69. Runeson, S. (1988): The Distorted Room Illusion, Equivalent Configurations, and the Specificity of Static Optic Arrays. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 14.2: 295-304.
 70. Runeson, S., Juslin, P. & Olsson, H. (2000): Visual Perception of Dynamic Properties: Cue Heuristics versus Direct-Perceptual Competence. Psychological Review 107.3: 525-555.
 71. Scheffler, I. (1981): Ritual and reference. Synthese 46.3: 421-437.
 72. Sekuler, R. & Blake, R. (2000): Észlelés. (ford. Boczán E. és msk.) Budapest: Osiris.
 73. Simon, J. P. (1983): Enonciation et narration. In: Simon & Vernet (1983): 155-191.
 74. Simon, J. P. & Vernet, M., szerk. (1983): Communications # 38.: Énonciation et cinéma. Paris: Seuil.
 75. Simons, D. J., Chabris, C. F., Schnur, T., Levin, D. T. (2002): Evidence for preserved representations in change blindness. Conscious Cognition 11.1: 78-97.
 76. Sperber, D. & Wilson, D. (1995): Relevance Theory: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.
 77. Spillmann, L. & Wooten, B. R., szerk. (1984): Sensory experience, adaptation and perception. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 78. Stőhr L. (2005): Utak Kolozsvárott. Élet és irodalom 49.22., (http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=MUBIRALAT0522&article=2005-0605-2238-51FKUX; 2006. 02. 05.)
 79. Szépe Gy. és Horányi Ö., szerk. (1975): A jel tudománya. Budapest: Gondolat.
 80. Swinney, D. (1979): Lexical access during sentence comprehension: (re)consideration of context effects. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 18: 645-659.
 81. Talmy, L. (1983): How Language Structures Space. In: Pick & Acredolo (1983): 225-282.
 82. Tarnay L. (1998): Ars corpus delicti est. Lessing, Keats, Magritte, Greenaway és más auctorok félbehagyott „arc” poétikájáról. Jelenkor 41.4: 389-400. (http://www.c3.hu/scripta/jelenkor/1998/04/06tarna.htm; 2006. 02. 05.)
 83. Tarnay, L. (2002): Film Experimentation and the Sublime Experience. Journal of Moving Image Studies 1.2, Spring (http://www.uca.edu/org/ccsmi/jounal2/Essay_tarnay.htm; 2006. 02. 05.)
 84. Tarnay, L. & Pólya, T. (2004): Specificity Recognition and Social Cognition. Bern–Frankfurt a/M–New York–Oxford: Peter Lang.
 85. Thagard, P. (2000): Coherence in Thought and Action. Cambridge, MA: MIT Press.
 86. Tomasello, M., Call, J. and Hare, B. (2003): Chimpanzees versus humans: it’s not that simple. Trends in Cognitive Sciences 7.6: 239-240.
 87. Tuan, Yi-Fu (1989): Topophilia. A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values. Columbia University Press.
 88. Ullman, S. (1995): The Visual Analysis of Shape and Form. In: Gazzaniga (1995): 339-350.
 89. Wollen, P. (1972): Godard and counter cinema: Vent d’est. Nichols (1985): 500-509.
 90. Wright, E. (1989): Postmodern Brecht. London: Routledge.
 91. Zalán V., szerk. (1985): Fejezetek a filmesztétikából. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó.

 

 

 
kezdőlap | cikkek beküldése | hírlevél | szerzői jogok | impresszum