Posts tagged "magyar film"
Visszatérés a tett színhelyére. A holokauszt traumája Kádár-kori magyar dokumentumfilmekben

Visszatérés a tett színhelyére. A holokauszt traumája Kádár-kori magyar dokumentumfilmekben

A tanulmány három Kádár-kori magyar dokumentumfilmben vizsgálja a holokauszt traumájának megjelenítését. Az Éva A 5116 (1964), valamint A látogatás (1982) és a Társasutazás (1985) című filmeket összeköti, hogy egy-egy utazást állítanak a narratíva centrumába.
„A fiúk szétbasszák egymás fejét” – Traumatizált testek a Magyar Nemzeti Filmalap neo-easternjeiben

„A fiúk szétbasszák egymás fejét” – Traumatizált testek a Magyar Nemzeti Filmalap neo-easternjeiben

Kostyál Márk Kojot című filmje elemi erővel vágja arcon nézőjét azzal a valósággal, mely a filmet kitermelte magából. Nem egyedülálló a véresre vert főhősökben bővelkedő, társadalomkritikus fogalmazásmód a Filmalap alig 10 éves történetében.
Átjárók. A transzcendens képi és hangi alakzatai Fliegauf Bence filmjeiben

Átjárók. A transzcendens képi és hangi alakzatai Fliegauf Bence filmjeiben

Fliegauf Bence filmjeit gyakran dicsérik univerzális látásmódja és a metafizikus tartalmakra, transzcendenciára való nyitottsága miatt. Jelen dolgozatban a rendező filmjeinek formaköz-pontú elemzésére kerül sor, mely az alkotások vizuális és auditív stílusmegoldásait a transz-cendencia kifejeződéseként vizsgálja.
Mészöly Miklós filmterve Tóth Jánosnak

Mészöly Miklós filmterve Tóth Jánosnak

2020 őszén jelenik meg az MMA Kiadó gondozásában az Örök varázs (Tóth János kinematográfus) című kötet. A kiadvány két részből áll: első felében az alkotó valamennyi operatőri munkájára és rendezésére kiterjedő elemző tanulmányom olvasható, a második felében Tóth János hagyatékából válogatunk.
A Hideg napok genezise − Ötlettől a filmig

A Hideg napok genezise − Ötlettől a filmig

A Magvető Könyvkiadó Ötlettől a filmig című könyvsorozatának első darabja 1967-ben jelent meg Cseres Tibor és Kovács András Hideg napokjáról. A kötet szerkesztésén folyamatosan tetten érhető a Kádár-korszak kultúrpolitikájára jellemző népnevelő, népművelő szándék.
Bűnkapcsolódás. A londoni férfi bűnfilmes hagyományának elhelyezése a kortárs magyar filmben

Bűnkapcsolódás.
A londoni férfi bűnfilmes hagyományának elhelyezése a kortárs magyar filmben

Jelen dolgozat az 1987-ben, Tarr Béla Kárhozat című filmjével megalakult fekete széria filmcsoport bűnfilmes világát késő modernista stílusban megformáló alkotások jellegzetességeit írja le, miközben definiálja ennek a filmtípusnak a műfaji, tartalmi, formai vonásait, illetve azt, hogy zsánerileg milyen filmformákból táplálkozik a bűnfilm.
A magyar filmipar, Balázs Béla és a háború utáni pillanat - Szekfü András interjúgyűjteménye

A magyar filmipar, Balázs Béla és a háború utáni pillanat – Szekfü András interjúgyűjteménye

Az elbeszélt történelem [oral history] által lehetővé válik egy bizonyos filmtörténeti írásmód. Az elbeszélt történelem az egyik legkevésbé megbízható információforrásra, az emberi emlékezetre támaszkodik. Más, rögzítésre alkalmas eszközökkel ellentétben az emberi emlékezet a deformálás önkényes formáinak veti alá a rögzített tartalmat.
Szubjektív? Vagy többhangú? Ironikus? Magyar dokumentumfilm az utániság korában

Szubjektív? Vagy többhangú? Ironikus? Magyar dokumentumfilm az utániság korában

Stőhr Lóránt 2019-ben, a Gondolat Kiadónál megjelent könyve, a Személyesség, jelenlét, narrativitás átfogó, összegző munka, amely a kortárs magyar dokumentumfilmről ad helyzetjelentést. A könyv fókuszpontjául a kortárs dokumentumfilm esztétikai gyakorlatainak vizsgálata szolgál.
Műfajok a magyar filmtörténetben

Műfajok a magyar filmtörténetben

A tanulmány – előzetes statisztikai elemzéseken keresztül – a magyar filmtörténet műfajtörténeti elemzésére vállalkozik. Az írás a különböző műfaji kategóriák közötti megkülönböztetés módszertanára reflektál, és több szempontból kialakított statisztikákat mutat be a műfajok eloszlását illetően a magyar film elmúlt 80 évéből.
Kéz a kézben – filmtörténet irodalomba ágyazva

Kéz a kézben – filmtörténet irodalomba ágyazva

[Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között. Budapest, Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, 2014. 564 oldal] Legalább két szinten nyújt filmtörténeti élményt a Forgatott könyvek. Egyrészről biztosítja a rácsodálkozás örömét az irodalom és film kapcsolatára vonatkozó rengeteg információval. Kiben tudatosodott ugyanis mondjuk az, hogy ...
Egy közép-európai vegetáció leírása

Egy közép-európai vegetáció leírása

[Varga Balázs: Filmrendszerváltások. A magyar játékfilm intézményeinek átalakulása 1990-2010. L’Harmattan, Budapest, 2016] A magyar filmtörténetíráson számtalan lyuk tátong a mozgófényképezés hazai kezdeteitől napjaink digitális multiplexmozijáig. Az alapkutatások elmaradása részben a filmtörténetírás hazai akadémiai intézményesülése jelentős megkésettségének, részben a Magyar Filmtudományi Intézet Filmarchívummá alakításának tudható be. A kilencvenes években lényegében nem volt Magyarországon a filmelméletnek otthont ...
Kelet-európai Thészeuszok

Kelet-európai Thészeuszok

[Kalmár György: Formations of Masculinity in Post-Communist Hungarian Cinema: Labyrinthian Men. Palgrave MacMillan, 2017. 164 oldal] Egy tudományos munka kapcsán a kiadás dátuma az egyik legfontosabb vonatkoztatási pont az olvasó számára. A tézisek, az előfeltevések értelmezésének keretét elsődlegesen a történeti dimenzió szolgáltatja. Érthetően az már legtöbbször súlytalan a megértés szempontjából, hogy a szerző éppen milyen ...
Egy könyv a láthatatlan képek leírhatatlan filmjeiről

Egy könyv a láthatatlan képek leírhatatlan filmjeiről

[Gelencsér Gábor: Váratlan perspektívák. Jeles András filmjei. Budapest, Kijárat Kiadó, 2016. 246 oldal] Zavarba ejti az olvasót egy kizárólag filmcímekből álló tartalomjegyzék, amelyek után az elemző szerző megközelítésére utaló szókapcsolatok következnek: például A kis Valentinó után a Semmiföldje vagy az Álombrigád után az Elkalandozások kora. Először számolgatni kezd, hátralapoz a filmográfiához: mely filmek hiányoznak, szigorú ...
Művelt befogadás

Művelt befogadás

[Győrffy Iván: Az élet kísértése. Filmek könyve. Budapest, Gondolat, 2017. 396 oldal] Egy alkalmi írásokból összeállított kötet létjogosultságát az bizonyítja, ha azok együttese többet mond, mint az egyes szövegek önmagukban. A bölcsészettudományban – Balassa Pétertől Radnóti Sándoron át Bacsó Béláig, hogy csak néhány esztéta ilyen jellegű összeállítására utaljak – ez bevett forma, s noha a ...
Poétika és politika között. Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0

Poétika és politika között. Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0

[Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0. Budapest, Holnap Kiadó, 2017. 272 oldal] Indulásból számos kérdést vet fel Gelencsér Gábor legújabb kötete, a Holnap Kiadó felkérésére írt és annak ismeretterjesztő sorozatában 2017-ben megjelent Magyar film 1.0. Mindenekelőtt azt, hogy elbeszélhető-e „a” magyar film története? Erre a kérdésre egyetlen olyan válasz adható, amely hiteles kiindulópontul szolgálhat egy film-historiográfiai ...
Az emlékezés formái és az emlékezet politikái. Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

Az emlékezés formái és az emlékezet politikái.
Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív
formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

1. Tanulmányomban a Kádár-korszak filmművészetének egyik narratív formaeljárása és a társadalmi identitás témája között keresek kapcsolatot, majd kitekintésként utalok e kapcsolat továbbélésére a kortárs magyar filmben. A szocialista realizmus időszaka után, 1954-től indul el a magyar filmművészet formai és a gondolati értelemben vett újjászületése, amely egy hosszúra nyúlt átmeneti periódust követően, 1963-ra jut el az ...
Tekercsváltás? Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás korában

Tekercsváltás?
Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás korában

Bevezető Dolgozatomban a magyar dokumentumfilm 1985-86 és 1996 közé eső időszakát vizsgálom, szem előtt tartva a rendszerváltás során lezajlott sorozatos változások összefüggéseit. Ezeket a változásokat három aspektusból tekintem át: (1.) a magyar dokumentumfilm közegét meghatározó változások, köztük a filmgyártás és -forgalmazás szerkezeti átalakulását, a dokumentumfilmekre vonatkozó nézettség és a befogadói érdeklődés változásának kérdéskörét, (2.) a ...
„Legtartósabbak a halott mítoszok!” Adrian Rudomin: A harag napja

„Legtartósabbak a halott mítoszok!”
Adrian Rudomin: A harag napja

Ha késsel megvágnád az ujjaidat, ugye, fájna, ugye? Így vágtam én beléd, mint a kés!” Felugrottam és Futottam felé, távolodott. „Fájni fog! (Nádas Péter: Egy családregény vége) Fáj. Amikor úgy döntöttem, hogy írok erről a már jó előre beharangozott, nagy felhajtással reklámozott angol-magyar koprodukciós filmről, azt hittem, hogy nem fog fájni. Az akciófilmek általában nem fájnak. ...